انحلال قرارداد های پیمانکاری

انحلال قرارداد های پیمانکاری

انحلال قرارداد های پیمانکاری

یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین قراردادهایی که امروزه افراد زیادی از آن استفاده می‌نمایند قرارداد پیمانکاری است. در مقاله “انحلال قرارداد های پیمانکاری” به شرایط تعلیق و فسخ قراردادهای پیمانکاری می پردازیم. با ما همراه باشید

قوانین انحلال قرارداد پیمانکاری

قراردادهای حقوقی به دو دسته تقسیم می‌شوند قراردادهای لازم و قراردادهای جایز.قرارداد پیمانکاری از قراردادهای لازم است.قرارداد لازم از قراردادهایی است که طرفین قرارداد حق فسخ قرارداد یا برهم زدن معامله ندارند.

جز شرایطی که حق فسخ در تنظیم قرارداد پیمانکاری مشخص شده باشد. قانون نیز شرایطی را برای حق فسخ قراردادهای پیمانکاری مانند دیگر قراردادهای لازم در نظر گرفته است.نقض تعهدات یکی از طرفین، برای طرف مقابل حق حبس ایجاد می‌کند.

انحلال قرارداد پیمانکاری از سوی پیمانکار,انحلال قرارداد های پیمانکاری,تعلیق قرارداد پیمانکاری

کارفرما می تواند پیمان را در موارد زیر فسخ نماید:

1. تاخیر در تحویل کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده دربند ب ماده 28

2. تاخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن

3. تاخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند ج ماده 4 موافقتنامه .

فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند پرداخت کرده باشد.

4. تاخیر درشروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه ،هر کدام که کمتر است.

5. تاخیر در اتمام کارهای پیش بینی شده در برنامه تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 30

6. تاخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 30

7. عدم شروع به کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع مادهماده 43 و ابلاغ شروع به کار از سوی کارفرما

8. بدون سرپرست گذاشتن یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما بیش از 15 روز

9. عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای معیوب طبق بند د ماده 32

10. انحلال شرکت پیمانکار

11. ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین الات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود.

12. تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند و ماده 17

13. هرگاه ثابت شود پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل،پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.

همچنین در صورت احراز موارد زیر کارفرما پیمان را فسخ می نماید

1. واگذاری پیمان به شخص ثالث

2. پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد به استثنای حالت پیش بینی شده در بند ب آن برای شمول ماده  48 که  در آن حالت کارفرما به پیمان خاتمه میدهد.

قوانین انحلال قرارداد پیمانکاری,کارفرما می تواند پیمان را موارد زیر فسخ نماید:,انحلال قرارداد پیمانکاری از سوی پیمانکار

انحلال قرارداد پیمانکاری از سوی پیمانکار

انحلال قرارداد پیمانکاری از سوی پیمانکار در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان پیش بینی نشده است به عبارت دیگر می توان گفت قانونگذار در شرایط عمومی پیمان به صورت صریح هیچگونه حق فسخی برای پیمانکار در نظر نگرفته است و نهایت امر این است که پیمانکار با توجه به شرایطی بتواند خاتمه پیمان را اعلام نماید و دارای شرایط خاص خود می باشد.

فسخ قرارداد پیمانکاری خصوصی از سوی پیمانکار

فسخ قرارداد پیمانکاری از سوی پیمانکار در شرایطی که قرارداد منعقده خصوصی باشد مشمول قانون مدنی است و طرفین می بایست به استناد یکی از خیارات در نظر گرفته شده در قانون مدنی اقدام به فسخ قرارداد مذکور نمایند. خیارات موجود در قانون مدنی به شرح ذیل می باشد:

۱- خیارمجلس
۲- خیار شرط
۳- خیار تأخیر ثمن
۴- خیار رویت و تخلف وصف
۵- خیار غبن
۶- خیار عیب
۷- خیار تدلیس
۸- خیار تخلف شرط

9-عدم پرداخت مبالغ صورت وضعیت ها در زمان مقرر

باید توجه داشت که قرارداد پیمانکاری عقدی معوض است.در این قرارداد پیمانکارموظف است که عملیات اجرایی موضوع پیمان را انجام دهد و کارفرما متعهد به پرداخت مبلغ صورت وضعیت پیمانکاری در ادامه اجرای فیزیکی پروژه پیمان می باشد. در صورتیکه کارفرما مبلغ صورت وضعیت را به پیمانکار براساس زمان تعیین شده در قرارداد پیمان پرداخت نکند، پیمانکار با اختیار خود نمیتواند اجرای عملیات موضوع پیمان قرارداد را متوقف کند، بلکه در صورت عدم پرداخت مبالغ صورت وضعیت، باید در خواست فسخ قرارداد را از مرجع قضایی صالح درخواست کند، که این امر یک کار بسیار تخصصی و حرفه ای می باشد که لازم است حتما از مشاوره یک وکیل متخصص و با تجربه در قراردادهای پیمانکاری بهره برده شود.

انحلال قرارداد پیمانکاری از سوی پیمانکار,انحلال قرارداد های پیمانکاری,تعلیق قرارداد پیمانکاری

بیشتر بخوانید:

تعریف و شرایط تعلیق قرارداد پیمانکاری طبق ماده 49 شرایط عمومی پیمان:

ماده 49. تعلیق

الف )كارفرما می تواند در مدت پیمان ، اجرای كار را برای یك بار و حداكثر سه ماه معلق كند ، در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانكار اطلاع دهد . در مدت تعلیق ، پیمانكار مكلف است كه تمام كارهای انجام شده ، مصالح و تجهیزات پای كار ، تاسیسات و ساختمان های موقت را بر اساس پیمان به طور شایسته ، حفاظت و حراست كند .

ب)كارفرما هزینه های بالاسری پیمانكار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارك پیمان به پیمانکار می پردازد، اگر در اسناد و مدارک پیمان تعیین هزینه های یاد شده ، به توافق طرفین در زمان ابلاغ تعلیق موكول شده باشد ، كارفرما در مورد میزان آن با پیمانكار توافق می نماید . در صورتی كه در اسناد و مدارك پیمان ، هیچ نوع پیش بینی براي پرداخت هزینه های بالاسری پیمانكار در دوره تعلیق نشده باشد ، كارفرما ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط كاركرد فرضی ماهانه را به پیمانكار می پردازد . اگر به دستور كارفرما ، قسمتی از كار متوقف شود ، بابت هزینه هاي پیشگفته در مدت تعلیق ، ماهانه مبلغی معادل 10 درصد متوسط كاركرد فرضی ماهانه ، به تناسب مبلغ كار متوقف شده ، به پیمانكار پرداخت می شود . برای تعیین هزینه تعلیق ، كسر ماه به تناسب محاسبه می شود .

تبصره : در صورتیكه پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، تعلیق پیمان از سوی كارفرما ابلاغ شود، 80 درصد هزینه تعلیق محاسبه شده طبق این بند ، به پیمانكار پرداخت می شود .

 

ج) كارفرما و پیمانكار در مورد ماشین آلاتی كه پیمانكار مایل است در مدت تعلیق از كارگاه خارج نماید ، بدون پرداخت هیچ نوع هزینه ای ، توافق می كنند . اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات كه در كارگاه باقی می ماند ، بر اساس توافق طرفین به پیمانكار پرداخت می شود .

د) در صورتی كه تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد ، كارفرما می تواند با موافقت پیمانكار ، مدت تعلیق را برای یك بار و حداكثر 3 ماه ، با شرایط پیش گفته افزایش دهد . در صورت عدم موافقت پیمانكار با تعلیق بیش از 3 ماه پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود .

 

ه) هرگاه عوامل موجب تعلیق كار برطرف شود ، كارفرما با تعیین مهلتی برای پیمانكار به منظور آماده نمودن كارگاه ، تاریخ شروع مجدد كار را به پیمانكار ابلاغ می كند .

جمع بندی

در این مقاله تمامی قوانین و نکات مربوط به انحلال و تعلیق قرارداهای پیمانکاری را از سوی پیمانکار و کارفرما برای شما تشریح کرده ایم تا با آگاهی کامل قراردادهای پیمانکاری را نظاره فرمایید.

نوشتن نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *