الزام به پرداخت مطالبات و صورت وضعیتها و خسارات آن، الزام به پرداخت تعدیل، مطالبه خسارت ناشی از فسخ بی­مورد پیمان و خلع ید پیمانکار جدید، دعاوی مربوط به تبانی کارفرما و بانک برای ضبط ضمانت­نامه پیمانکاران، ابطال فسخ پیمان،دعاوی خسارت تاخیر کار، الزام به ایفای تعهدات مندرج در پیمان، الزام به پرداخت تسعیر ارز، دعاوی ناشی ازتعلل در تحویل قطعی ، دعوای مالک معارض، دعوای الزام پیمانکار به انتقال مصالح و تجهیزات

فسخ قرارداد پیمانکاری از جانب کارفرما

فسخ قرارداد پیمانکاری از جانب پیمانکار

تامین دلیل جهت حفظ میزان کارهای انجام شده در پروژه توسط کارفرما و پیمانکار

ابطال ضمانتنامه

مطالبه هزینه های نگهداری کارگاه پیمانکاری

دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی در قراردادهای پیمان

تامین دلیل جهت صورت برداری از اموال و مصالح پای کار

دادخواست لغو تصمیم مبنی بر اعمال ماده ۴۶ پیمان، الزام به اجرای ماده ۴۸ پیمان

الزام شرکت خوانده بر اجرای مفاد قرارداد عمومی پیمان

الزام به تنظیم و ابلاغ صورتجلسه تحویل قطعی پروژه و پرداخت الباقی مبلغ پیمان و خسارت تاخیر تادیه