اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100، 77 ، 99،  55 و…شهرداری ها

اعتراض به نحوه محاسبه جرائم ساختمانی در تخلفات ساختمانی و عوارض

اعتراض به آرای تعزیرات حكومتي

دعاوی استخدامی و اعتراض به آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری

ابطال مصوبات شورای شهر و سازمانهای دولتی

دستور موقت جلوگیری از اجرای آراء سازمانها و شهرداریها

اعتراض به تصمیمات کمیسیونهای دولتی و گذرنامه 

شكايت از شهرداري در خصوص پروانه ساخت اعتراض به آراي هيات هاي گزينش ادارات در دیوان عدالت اداری

تقاضای تصدیق خسارت در دیوان عدالت و مطالبه آن در محاکم

اعتراض به آراي هيات هاي حل اختلاف اداره كار