اثبات وقوع معامله، الزام به تنظيم سند رسمي و تحويل مبيع

مطالبۀ  وجه، دیون، خسارات و اجرت المثل

ابطال معامله، جلوگيري از نقل و انتقال

الزام به ایفای تعهدات قراردادی، دعاوي تقسيط و تعدیل

 تایید  فسخ قرارداد، اثبات فسخ و انفساخ و اقاله قرارداد

استرداد مبیع، مطالبه ثمن

اعمال خیار فسخ و غبن  و تدلیس