طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوجه، طلاق به درخواست زوج ،

درخواست استردادجهیزیه، مهریه ، نفقه، اجرت المثل،  تقسیط و تعدیل اقساط مهریه،

حضانت و ملاقات فرزند، نامزدی و خسارت ناشی از برهم زدن آن،استرداد هداياي نامزدی، قیمومت، اثبات نسب، اخذ شناسنامه،

امور راجع به غائب مفقود الاثر، اجازه ازدواج مجدد ، فسخ نكاح،  ابطال طلاق، الزام زوج به بذل مدت  یا ثبت نکاح یا رجوع،

اجازه ازدواج به دليل خودداري پدر از دادن اذن در ازدواج، تقسیم ترکه ، انحصار وراثت، دعاوی ناشی از ارث،حجر و قیمومت