الزام به تنظيم سند رسمي، اخذ پایان کار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی

اثبات مالكيت،ابطال قرارداد،ابطال سند و وکالتنامه،  تخليه، خلع ید، رفع تصرف، الزام به تنظیم سند ، الزام به فک رهن و سندهای ضمانتی ، تعدیل( افزایش یا کاهش) اجاره بها مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه ،تجویزانتقال منافع ، تجویز تغییر شغل، مطالبه اجاره بها ، مطالبه خسارت ناشی از تاخیردر تحویل مبیع یا تنظیم سند ،تقسیم و فروش مال مشاع، افراز و تفکیک، دعاوی با کمیسیون ماده صد شهرداری و دستور توقف عملیات اجرایی، معامله معارض، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق