ابطال علامت تجاری یا طرح صنعتی یا اختراع ثبت شده، منع اشخاص از استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده،

اعتراض به ثبت علامت تجاری مشابه، منع تولید و واردات کالای حاوی اختراع  یا علامت تجاری یا طرح صنعتی ثبت شده،

الزام اداره مالکیت معنوی به ابطال سند علامت تجاری یا طرح صنعتی یا اختراع، مطالبه خسارت ناشی ازنقض یکی از حقوق مالکیت معنوی،

شکایت کیفری از واردات غیرمجازکالای حاوی علامت تجاری یا طرح صنعتی یا اختراع ثبت شده