/وصول مهريه از طريق اجراي ثبت
وصول مهريه از طريق اجراي ثبت 2018-07-10T09:19:46+00:00

چنانچه عقد نامه رسمي باشد، مهريه از طريق اجراي ثبت نيز قابل وصول است، بدين طريق كه زوجه به دفترخانه اي كه ازدواج در آن واقع و به ثبت رسيده است رجوع و تقاضاي وصول مهريه خود را مي كند از طرف دفترخانه مراتب به زوج ابلاغ و چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهريه نباشد زوجه تقاضاي اجراي مفاد سند ازدواج خود را در خصوص مهريه مي كند. چنانچه از طرف زوجه، مالي از زوج معرفي شود كه جزء مستثنيات نباشد مال معرفي شده از طرف اجراي ثبت به نفع زوجه توقيف مي شود و چنانچه زوج فاقد مال بوده و لكن كارمند دولت باشد، با تقاضاي زوجه يك سوم حقوق وي تا پرداخت كل مهريه به نفع زوجه توقيف و به زوجه پرداخت مي شود.